Opatření MZ a MŠMT ČR

Milí žáci a rodiče,

na základě avizovaných opatření MZ a MŠMT ČR, která začnou platit od pondělí 12. 10. 2020 po dobu 14 dní, Vás informujeme o plánovaném provozu školy:

 • Provoz MŠ, 1. stupně i ŠD zůstává bez omezení. Výuka na 1. stupni bude probíhat prezenčně podle platných rozvrhů.
 • V následujících dvou týdnech bude 2. stupeň rozdělen na dvě skupiny, abychom snížili prezenční počet žáků ve škole.

 

Týden Prezenční výuka Distanční výuka
12. 10. – 16. 10. 2020 VIII., IX. A, IX. B VI.A, VI.B, VII.
19. 10. – 23. 10. 2020 VI.A, VI.B, VII. VIII., IX.A, IX.B

 

Prezenční výuka bude probíhat ve všech předmětech dle platného rozvrhu.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci a žáka je potřeba řádně omluvit.

Při distanční výuce bude přechodný rozvrh sestaven z hlavních naukových předmětů. Rozvrh se dozvíte v neděli večer prostřednictvím Edupage a na webových stránkách školy.

Podzimní prázdniny budou prodlouženy na celý týden od 26. 10. do 30. 10.

Dny 26. 10. a 27. 10. jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna – dny boje proti Covid-19. V tomto týdnu nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka.

Pokud nemáte pro své dítě k dispozici počítač k distanční výuce, napište nám, máme na daný týden možnost zapůjčení tabletů, bohužel jen omezený počet.

Prosíme, sledujte pozorně Edupage a naše webové stránky.

Děkujeme za spolupráci.

Za kolektiv všech učitelů Jana Hančová

 


Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole:

 

Povinnosti žáků při distanční výuce:

 • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem
 • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci synchronního vyučování. Pokud má žák při synchronní výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného.
 • Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.
 • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu.

Práva žáků při distanční výuce:

 • Žák má právo dostat od vyučujícího srozumitelnou zpětnou vazbu.
 • Žák má právo požádat učitele o konzultaci v případě nepochopení zadání, popřípadě učiva. Učitelé jsou žákům k dispozici od 8.00 hod. do 14.00 hod. Kromě toho má každý učitel vypsané konzultační hodiny, kdy je také žákům, popřípadě rodičům k dispozici.
 • Žák má možnost zapůjčit si ze školy IT techniku – školní tablety. Škola má však omezené množství tabletů (40).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na poskytování podpůrných opatření.

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce:

 • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem.

Práva zákonných zástupců:

 • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Edupage, popřípadě E-mailem nebo telefonicky. Jednou týdně (v pondělí ráno) dostávají od TU svého dítěte souhrnný týdenní učební plán.  Zákonní zástupci žáků 1. stupně dostávají prostřednictvím E-mailu podrobný popis práce denně nebo jednou až dvakrát týdně.

Hodnocení výsledků vzdělávání:

 • Hodnocení žáků při distančním vzdělávání je přizpůsobeno podmínkám, které žák ke své práci má.
 • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu, kterou je motivován k dosahování lepších výsledků, a to za použití formativního i sumativního hodnocení ve formě slovního hodnocení či známkování.
 • Jako součást hodnocení je i možnost využívat sebehodnocení žáků a práci s chybou.

online výuka I.stupeň - schéma

online výuka II.stupeň - schéma - oba v příloze

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat