Fond Amonit

 

Fond Amonit při Základní škole a Mateřské škole Třebotov

 

Fond Amonit vznikl z iniciativy rodičů. Do fondu Amonit mohou přispět fyzické i právnické osoby včetně školy samotné. Do fondu může dále škola vložit finanční prostředky získané na školních akcích. Každý příspěvek do tohoto fondu je řádně účetně evidován. Vklad do fondu Amonit je z účetního hlediska darem a škola uzavře s darujícím darovací smlouvu, která je podkladem pro snížení daňového základu dárce podle zákona o daních z příjmů.

 

Pokud se rozhodnete fond Amonit finančně podpořit, je důležité vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete, to lze učinit třemi způsoby:

 

 1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba

Na požádání vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Podle zákona o daních z příjmů můžete odečíst hodnotu daru od svého základu pro výpočet daně, pokud je celková hodnota darů v kalendářním roce větší než 2 % základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 30 % hodnoty základu daně. Doklad o poskytnutém daru odevzdejte do 15.2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

 

 1. jako podnikatel (např. živnostník) - fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

Na požádání vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Podle zákona o daních z příjmů můžete odečíst hodnotu daru od svého základu pro výpočet daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce větší než 2 % základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 30 % hodnoty základu daně.  Doklad o poskytnutém daru zohledněte při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

 1. jako zástupce firmy - právnická osoba

Na požádání vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Nárok na odečitatelnou položku snižující základ daně z příjmů máte, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně

 

Prostředky fondu Amonit jsou vedeny na bankovním účtu školy: 126608329 / 0800. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést „ Fond Amonit“.

 

Pro koho je fond Amonit určen

 

Finanční prostředky školního fondu jsou určeny dětem ze ZŠ a MŠ Třebotov, jejichž rodiče (či jiní zákonní zástupci) nejsou v tak dobré majetkové situaci (dlouhodobé či mimořádné), aby mohli svým dětem zajistit některé jejich školní potřeby a aktivity, jako jsou školní potřeby, účast na školních akcích (např. škola v přírodě, lyžařský kurz…).

 

Třídní učitelé pravidelně informují zákonné zástupce o možností využití finanční pomoci z fondu Amonit.

 

Pravidla pro poskytnutí příspěvku ze školního fondu Amonit:

 1. Žadatelem může být pouze zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje ZŠ a MŠ Třebotov; trvalé bydliště dítěte v Třebotově, Solopiskách, Kale přitom není podmínkou.
 1. Dítě vyrůstá v rodině, která vyčerpala všechny dostupné zákonné možnosti sociální pomoci a situace jí neumožňuje zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
 2. Zákonný zástupce podá žádost třídní učitelce/třídnímu učiteli nebo ředitelce školy.
 3. Žádost posoudí ředitelka školy spolu s příslušným třídním učitelem/učitelkou. Předním hlediskem při rozhodování o poskytnutí příspěvku bude nejlepší zájem dítěte. Bude rovněž ověřena aktuální možnost čerpat finanční prostředky. Zákonný zástupce obdrží do 14 dnů vyjádření.
 4. Finanční prostředky nebudou nikdy poskytnuty přímo žadateli, ale vždy bude uhrazena přímo konkrétní potřeba dítěte.
 5. Na poskytnutí finanční pomoci z fondu Amonit není právní nárok.
 6. Příspěvek bude poskytnut v maximální výši 75 % zcelkové požadované finanční částky.
 7. Žádost samotná ani osobní údaje žadatelů nebudou zveřejněny, budou školou vedeny pro potřeby účetnictví a k doložení transparentnosti využití finančních prostředků školního fondu Amonit.

 

 Schváleno školskou radou dne: 12.10. 2022

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat