Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou na naší škole je Mgr. Marcela Roll. Ve škole je přítomna vždy od pondělí do pátku.

Kontakt:
E-mail: marcela.roll@zstrebotov.cz
Tel.: 723 062 520

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny pro rodiče jsou stanoveny na čtvrtek od 13:45 – 16:00 hodin po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny pro žáky jsou stanoveny na čtvrtek od 10:00 – 10:45 hodin, ale i v jiném čase po domluvě
Konzultační hodiny pro pedagogy – denně po předchozí vzájemné domluvě

Nová budova školy - 1. poschodí, kabinet


Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je:

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,podpora vzdělávání nadaných žáků,
 • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi 

Školní speciální pedagog poskytuje své služby bezplatně a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Diagnostika a depistáž
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a zařazení do vhodného preventivního, intervenčního programu, či speciálně pedagogické péče
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
Metodická podpora

 • Poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek při zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům při překonávání překážek při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrné materiály, informace, pomůcky, možnosti dalšího vzdělávání;
 • Metodické vedení asistentů pedagoga (rozvrh činnosti, vedení při práci se žáky, náslechy ve třídách, komunikace s vyučujícími, společná setkávání, hodnocení činnosti, individuální konzultace, řešení problémů
Konzultační, poradenské a intervenční práce
Koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Individuální či skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče, prevence školního neúspěchu
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, evidence pomůcek, zapůjčování pomůcek
 • Koordinace asistentů pedagoga
 • Podpora při vytváření Individuálních vzdělávacích plánů a Plánů pedagogické podpory
Pravidelná komunikace s výchovnou poradkyní a vedením školy

Spolupráce s odborníky týmu Školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní - psycholog, metodici prevence)
V součinnosti s výchovnou poradkyní kontaktní osoba pro Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) při nastavování vhodných podpůrných opatření

Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat