O Školní družině

Milí rodiče,

školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

Hlavní cíle školní družiny jsou: rozvoj dětí, učení, poznávání, osvojování si základů mravních hodnot, na nichž je založena naše společnost. Dále získávání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost. V neposlední řadě nám jde o to, aby se děti ve školní družině cítily dobře, a aby byly spokojené.

Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Spolupracujeme s třídními učiteli dětí. Současně je naší snahou děti nepřetěžovat a umožnit jim odpočinek po vyučování. Respektujeme individuální zvláštnosti, věk a potřeby dětí. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. Důraz klademe na spontánní činnost.

Máme tři nová, moderně vybavená oddělení s celkovou kapacitou 75 dětí:

  1. oddělení: vychovatelka Jitka Palečková  (tel. 727 867 788)
  2. oddělení: vychovatelka Alena Panušová (tel. 777 137 688)
  3. oddělení: vychovatelka Klára Berdychová (tel. 601 339 050)

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. a 2. ročníku, a dále pak žáci 3. a vyššího ročníku prvního stupně, kteří využívají ŠD celotýdenně v plném režimu, a to, až do naplnění kapacity ŠD. O přijetí či vyloučení žáků rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Provoz školní družiny:

Ranní školní družina v době od 6:30 do 7:45 hod.
Odpolední školní družina v době od 11:40 do 17:00 hod.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Děti je možné vyzvedávat po obědě do 13:00 hod nebo po 15:00 hod.
V zájmu plynulého průběhu činností ve ŠD vás velmi žádáme o dodržení těchto časů, jelikož v době od 13:00 do 15:00 hod. v družině probíhají aktivity dle tematického plánu ŠVP, skupinové činnosti, besedy atd., nebo jsme s dětmi venku, a to i mimo areál školy. Z důvodu trávení času venku prosíme o uložení náhradního oblečení a vhodné obuvi do skříňky v šatně.

Rodič, nebo osoba vyzvedávající dítě ze školní družiny, přijde ke vchodu do budovy školy, který je umístěn ze strany vstupu k tělocvičně. Zde je po pravé straně zvonek s názvem Družina. Na zvonku je také kamera, která zobrazuje příchozího, a tak má paní vychovatelka přehled, komu dítě ke vchodu posílá, což jistě zvyšuje bezpečnost vašich dětí.

Žáky, kteří odchází samostatně, paní vychovatelka uvolňuje na základě řádně vyplněného záznamu o docházce, který je součástí přihlášky do ŠD nebo po odevzdání uvolňovacího lístku,

(https://www.zstrebotov.cz/skolni-druzina/dokumenty-skolni-druziny)

Žáka nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat na základě telefonátu, SMS nebo ústního vzkazu.

Poplatky za školní družinu:

  • Poplatek za pololetí činí 1.200,- Kč. Platí se převodem z běžného účtu na účet školy: 0126592339/0800 (do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte, třídu a poznámku školní družina).
  • Příspěvek na drobné odměny a vybrané kulturní akce pořádané ŠD činí 200,- Kč za pololetí. Platí se v hotovosti vychovatelkám.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za vychovatelky školní družiny

Jitka Palečková

vedoucí vychovatelka

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat