Informace pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2023/2024 proběhne v nové budově ZŠ TŘEBOTOV prezenčně

v pátek 21. dubna 2023 od 15:00 do 18:00 hodin

v sobotu 22. dubna 2023 od 09:00 do 12.00 hodin

Informativní schůzka rodičů k zápisu dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 17.00 hod. v současné 2. třídě v nové budově školy.

Desatero pro rodiče



Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dodají k zápisu tyto doklady:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Žádost najdete zde.
  • Kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)
  • Doklad o trvalém bydlišti – občanský průkaz
Zákonní zástupci vyplní Zápisový lístek při zápisu.



ODKLAD školní docházky pro školní rok 2023/2024

V případě žádosti o odklad školní docházky budete potřebovat:




Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/o odkladu školní docházky obdržíte do 30 dnů od podání žádosti.



Přidělení registračního čísla

Pro komunikaci se školou používejte výhradně REGISTRAČNÍ ČÍSLO dítěte, které Vám bude přiděleno při zápisu.



Kritéria přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Třebotov

Plnění povinné školní docházky
je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

§ 36
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijetí a stanovení pořadí:

Do ZŠ se přijímají děti, které splňují § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do naplnění kapacity třídy. Pořadí přijatých uchazečů se řídí počtem bodů dle níže uvedené tabulky. V případě shodného počtu se rozhodne losováním.
počet bodů

  počet bodů
1. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje MŠ Třebotov, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje               45
2. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje MŠ Třebotov   35
3. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči   30
4. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov a Choteč, který navštěvuje MŠ Třebotov    20
5. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov i Choteč              5

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat