Informace pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2024/2025 proběhne v nové budově ZŠ TŘEBOTOV prezenčně

v pátek 12. dubna 2024 od 15:00 do 18:00 hodin

v sobotu 13. dubna 2024 od 08:00 do 12.00 hodin

Informativní schůzka rodičů k zápisu dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2024 v 17.00 hod. v současné 2. třídě v nové budově školy.

Desatero pro rodiče

Zápis do 1. ročníku - přihláška

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dodají k zápisu tyto doklady:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Žádost najdete zde.
  • Kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)
  • Doklad o trvalém bydlišti – občanský průkaz
Zákonní zástupci vyplní Zápisový lístek při zápisu.ODKLAD školní docházky pro školní rok 2023/2024

V případě žádosti o odklad školní docházky budete potřebovat:
Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/o odkladu školní docházky obdržíte do 30 dnů od podání žádosti.Přidělení registračního čísla

Pro komunikaci se školou používejte výhradně REGISTRAČNÍ ČÍSLO dítěte, které Vám bude přiděleno při zápisu.Kritéria přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Třebotov

Plnění povinné školní docházky
je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

§ 36
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijetí a stanovení pořadí:

Do ZŠ se přijímají děti, které splňují § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do naplnění kapacity třídy. Pořadí přijatých uchazečů se řídí počtem bodů dle níže uvedené tabulky. V případě shodného počtu se rozhodne losováním.
počet bodů

  počet bodů
1. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje MŠ Třebotov, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje               45
2. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje MŠ Třebotov   35
3. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči   30
4. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov a Choteč, který navštěvuje MŠ Třebotov    20
5. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov i Choteč              5

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat