Školní metodik prevence

Mgr. Marcela Roll
Telefon: 723 062 520
E-mail: marcela.roll@zstrebotov.cz
Konzultační hodiny:
Pro rodiče – čtvrtek od 13:45 – 16:00 hodin, jinak dle domluvy
Pro žáky – kdykoliv po domluvě
Pro pedagogy – kdykoliv po domluvě

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s vedením školy a výchovnou poradkyní v rámci
zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

  • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
  • Realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • Vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
  • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat