Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Ing. Jana Majorová (výchovný poradce pro 1. – 9. třídu)

Kabinet: přízemí školy

Kontakt: 775213702 nebo 606 400 993
Mail: jana.majorova@zstrebotov.cz
Konzultační hodiny:
 • Úterý - 12:40 -13:25
 • Středa- 09:00-09:45 nebo po tel. domluvě

Dotazy a podněty můžete psát na jana.majorova @zstrebotov.cz

Do pracovní náplně výchovného poradce patří tyto činnosti:
 • Koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.
 • Vede přehled žáků s potřebou podpůrných opatření, podílí se na zpracování potřebné dokumentace ve spolupráci s třídními učiteli
 • Spolupracuje se speciálním pedagogem školy Mgr. M. Roll, pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickým centrem (SPC) se středisky výchovné péče.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Společně s metodikem prevence sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita,…) a navrhuje nápravná opatření.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Účastní se jednání výchovné komise
Pokyny pro žáky IX. tříd a zájemce o víceletá gymnázia pro šk. rok 2021-22
Informace budou aktualizovány ihned po jejich zveřejnění během podzimu 2021.

Pokyny pro žáky IX. tříd a zájemce o víceletá gymnázia pro šk. rok 2020-21

 • Podle dosavadních pokynů MŠMT budou vydány 2 přihlášky na SŠ s možností 2 termínů přijímacího řízení
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020
 • termín odevzdání přihlášky na SŠ do 1. března 2021 včetně
 • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021
 • termíny přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů včetně víceletých gymnázií proběhne od 12.-28. dubna 2021
 • žáci dostanou přesné informace k vyplnění přihlášek spolu s výpisem pololetního vysvědčení a zápisovým lístkem
 • žáci absolvují během podzimních měsíců návštěvu ÚP na P-7 , kde budou informováni o umístění absolventů
 • žáci 8. a 9. ročníků se zúčastní burzy SŠ v Kongresovém centru P4, která proběhne ve dnech 26.-28. listopadu 2020

Důležité adresy k volbě povolání
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.scio.cz


Důležité kontakty

 1. Dětské krizové centrum V zápolí 1250/21, Praha 4 Tel./fax:24 1480 511,241 483 853 mobil: 777 664 672
 2. www.donalinka.cz  - DONA linka – nepřetržitá tel. Pomoc- tel. Č. 251 51 13 13
 3. www.capld.cz - linka důvěry
 4. www.amrp.cz  - adresář rodinných poraden
 5. www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí, o.s.-základní informace o domácím násilí
Státní instituce

 1. www.mvcr.cz -  Ministerstvo vnitra ČR
 2. www.policie.cz - Policie ČR
 3. www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Středisko výchovné péče Dobřichovice
Pražská 151, 252 29
tel.: 257 710 049
http://www.dud.cz
Služby:
Poradenské a konzultační
Diagnostické
Vzdělávací, výchovné a sociální
Speciálně pedagogické a psychologické

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat