I pedagogové se vzdělávají

V průběhu právě končícího školního roku absolvovali pedagogové základní školy několik školení zaměřených na různé aspekty práce učitele. Jednotlivá školení se dotkla oblasti pedagogiky a  psychologie, ale také didaktiky a použití různých metod sloužících k obohacení výuky.

Již na samém začátku školního roku se pedagogové zaměřili na používání metod kritického myšlení ve výuce. Tyto metody slouží žákům například k lepšímu porozumění textu, ale zejména  vedou žáka k aktivnímu učení. Žáci si díky těmto metodám vytváří vlastní otázky, analyzují problémy a jsou vedeni k většímu sebevyjádření. Nejprve si uvědomují, co již o tématu vědí, následně se setkávají s novými informacemi a na konci celého procesu analyzují vše nové, co se naučili.

Vedle školení didaktického charakteru se pedagogové třebotovské školy účastnili i seminářů zaměřených na psychologii. V zimě se blíže seznamovali s prací se žáky s poruchami autistického spektra, se znaky této poruchy obecně a jejímu vztahu k vývoji dítěte. Další školení zaměřené na psychologii se uskutečnilo již v době uzavření školy pro žáky. Dvoudenní kurz „Typologie MBTI  - sebepoznání a spolupráce v týmu“ přispěl k hlubšímu porozumění lidskému temperamentu a připravil tak učitele na komunikaci s lidmi s různými osobnostními rysy. Díky tomu je možné se lépe vcítit do potřeb ostatních a budovat tak pozitivní školní prostředí.

Vedle jednorázových školení se učitelé také pravidelně scházeli na „metodických setkáních“, která byla tematicky zaměřena na různé situace z každodenní školní praxe a byla vedena lektory z psychologie a speciální pedagogiky. Učitelé tak měli možnost pod odborným vedením diskutovat například o práci s nadanými žáky, rozebírat různé přístupy práce se třídním kolektivem nebo zvažovat různé formy hodnocení.

Všechny tyto aktivity jistě přispívají k lepšímu porozumění mezi žáky a učiteli a k rozvoji metod, které u žáků probouzí zájem o učení a aktivizují jejich myšlení. V neposlední řadě ale podobné semináře vedou také k zachování pozitivního klima školy, kde se budou děti cítit bezpečně, kde se budou rozvíjet a na které budou mít příjemné vzpomínky. 

Za kolektiv pedagogů PhDr. Jiří Müller

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat