Informace k zápisu - PDF

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 proběhne v budově ZŠ TŘEBOTOV 

v pátek 5. dubna 2019 od 16:00 do 18:00 a v sobotu 6. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Rodiče s sebou k zápisu vezmou:

  • zapisované dítě
  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz

 

Pro zájemce, kteří chtějí přijít k zápisu do naší školy, bude od 14. 03. 2019 na webových stránkách školy zveřejněn časový harmonogram. Zapiště se prosím, kdy se dostavíte.

Tabulka pro zápis.

 

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Třebotov 

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

§ 36

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijetí a stanovení pořadí:  
Do ZŠ se přijímají děti, které splňují § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do naplnění kapacity třídy. Pořadí přijatých uchazečů se řídí počtem bodů dle níže uvedené tabulky. V případě shodného počtu se rozhodne losováním.

 

 

počet bodů

1. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově, který navštěvuje MŠ Třebotov, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje 

45

2. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově, který navštěvuje MŠ Třebotov

35

3. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje

30

4. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově

20

5. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov, který navštěvuje MŠ Třebotov, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje           

15

6. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov, navštěvuje MŠ Třebotov

10

7. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov, jehož sourozenec již MŠ  a ZŠ Třebotov navštěvuje           

5

8. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov           

1

  

Třebotov, 18. 03. 2019                                                                                  Mgr. Jana Hančová, ředitelka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat