O mateřské škole

Jedná se o mateřskou školu na vesnici s kapacitou 50 dětí denní docházky pro školní rok 2018/2019.
Zřizovatelem školy je Obecní úřad Třebotov. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a prezentuje svou činnost na veřejnosti. Účastní se společných akcí, jako je například Svatomartinský jarmark, Vítání občánků. Každoročně pořádá akce ve spolupráci s OS Klouzačka, oblíbené jsou například podzimní Drakiády.   Ředitelkou školy je Mgr. Jana Hančová.
MŠ je organizována jako klasická. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd:  VČELIČEK a MOTÝLKŮ. Třída Motýlků je v pavilonu z roku 2011, třída Včeliček je v objektu základní školy v prostorách bývalé školní družiny. Děti se po příchodu do školy adaptují velmi dobře. K adaptaci dětí a rozvoji mateřské školy přispívá i spolupráce s rodiči, kteří využívají možnosti nenásilné adaptace v MŠ. V obou třídách děti po obědě odpočívají. Učitelky zvolí předčítání, poslech pohádek, při kterém usnou děti, které mají potřebu spánku. Dětem s menší potřebou spánku nabídne pedagog klidovou činnost, aby nerušily spící děti.
Na pohybové aktivity využíváme také tělocvičnu, která se nachází v budově ZŠ.
V letošním školním roce budeme využívat horní školní zahradu se zatravněnými plochami, vzrostlými stromy, vybavenou dvěma pískovišti, zahradními domečky, houpadly, kolotočem, horolezeckým hradem, kladinou, houpačkami.
Okolní louky a upravované lesní cesty poskytují mnoho možností k procházkám a hrám v přírodě.
V letošním roce se zaměříme na výlety a výjezdy mimo Třebotov, budeme u dětí podporovat samostatnost, zaměříme se na rozvoj kooperativní hry a podporu řečového projevu a rozvoj komunikace.
Ve školním roce 2018/2019 budeme vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů. S dětmi se SVP pracují asistenti pedagoga. V letošním roce jsou dvě děti individuálně vzdělávány. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání.
Na jaře 2017 začala realizace stavby nové školy. Investorem je zřizovatel školy Obecní úřad Třebotov. Bylo předáno staveniště dodavateli, firmě CL-Evans. Na pozemku školy tak začaly probíhat stavební práce, usazení kontejnerové stavby pro provizorní kuchyni, budování přípojek pro kuchyň, jídelnu a stávající třídu MŠ, aby mohly i nadále fungovat. Začala demolice staré budovy a stavba začne naplno. Bude třeba vynaložit veškeré úsilí, aby stavba probíhala co možná nejlépe. Přesto se různým omezením nevyhneme, a proto bude třeba trpělivosti a tolerance, dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti v areálu školy a sledovat informační tabule s aktuálními informacemi, které budou přímo na stavbě.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Filozofií naší MŠ je poskytnout dítěti dobré základy do života a pro další vzdělávání, provázet je prvními kroky jeho života mimo rodinu a pomoci mu porozumět sobě i světu kolem sebe. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Záměrem MŠ je poskytnout dítěti vše, co je pro ně užitečné a přitažlivé. Vše, co rozvíjí jeho fantazii a tvořivost.
Naším hlavním pedagogickým záměrem je vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání a napomáhání vyrovnání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a do života. Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do ZŠ.
Ve školním roce 2018/2019 se zaměříme na seznamování dětí s probíhající stavbou nové budovy školy, na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti po dobu výstavby nové budovy školy, na výjezdy do divadel a na výlety, na práci s integrovanými dětmi, na vztahy mezi dětmi, na podporu kooperativní hry a na samostatnost dětí. Děti mají možnost účastnit se plavecké výuky jako náhradní tělovýchovné aktivity.  Budeme dále pokračovat v rozvoji řeči, výslovnosti, komunikace. Využijeme her a činností, při kterých si děti rozšíří slovní zásobu. Volné chvíle a doby čekání vyplníme jazykovými chvilkami k procvičování jazyka a mluvidel.
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat