Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v pondělí 6. 5. 2024 v době od 8:00 do 16:00 hodin v hudebně ZŠ Třebotov.

Zápis proběhne prezenčně.

Zákonní zástupci se k zápisu dostaví se:

 • zapisovaným dítětem
 • rodným listem dítěte (stačí kopie rodného listu)
 • očkovacím průkazem (kromě předškoláků + dětí s odkladem školní docházky)
 • občanským průkazem
 • vyplněnou Žádostí o přijetí

Žádost o přijetí je možné doručit také následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 3jx3r6f)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)
 3. poštou
 4. osobní podání žádosti bude možné 3. 5. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Tabulka pro rezervaci času osobního podání

Při podání Žádosti o přijetí do mateřské školy upřednostňujeme osobní kontakt.

Dokumenty ke stažení:

 1. Žádost o přijetí
 2. Kritéria pro přijetí

Přidělení registračního čísla

Pro komunikaci se školou výhradně používejte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bude přiděleno při prezenční formě zápisu osobně a při dálkovém podání Žádosti o přijetí Vám bude zasláno e-mailem.

Nahlédnutí do spisu

Podle ustanovení §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v ředitelně Základní školy a Mateřské školy Třebotov, příspěvkové organizaci v pondělí 13. 05. 2024 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty vydá škola rozhodnutí o Vaší žádosti.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno následujícím způsobem:

 • zveřejněním na vstupních dveřích mateřské školy
 • na webových stránkách školy – www.zstrebotov.cz

Seznam bude zveřejněn nejpozději 05. 06. 2024 oběma způsoby, a to alespoň po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Kritéria k přijetí do Mateřské školy Třebotov:

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Třebotov

 • Předškolní vzdělávání je stanoveno ustanoveními 33, § 34 a § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Kapacita MŠ Třebotov je ve zřizovací listině stanovena na 75 míst. Pro školní rok 2023/24 se počítá s 24 místy (ale pořád se vyřizují odklady, takže se počet míst může snížit).
 • Do mateřské školy se přijímají pouze děti, jejichž rodiče podali včas Žádost o přijetí do místní mateřské školy.
 • Do mateřské školy se přijímají děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit proto, že jejich zdravotní stav brání podání očkovací látky, výjimka platí pouze pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.
 • Do mateřské školy se přijímají děti, které splňují základní hygienické a samoobslužné dovednosti a jsou schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s RVP. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, popřípadě stanoví 3 měsíční zkušební pobyt dítěte.
 • V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne kapacitu mateřské školy, rozhodne o zařazení dítěte ředitelka Základní školy a Mateřské školy Třebotov, příspěvkové organizace, dle níže uvedených kritérií.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány:

děti, které dosáhnou nejpozději 31. 08. 2024 pěti let věku (předškolní vzdělávání je pro ně povinné) s trvalým pobytem v Třebotově a Chotči a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Třebotově a Chotči (které dosud nenavštěvují MŠ v Třebotově)

 1. děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Třebotově a Chotči, které dosáhnou nejpozději 31. 08. 2024 čtyř let věku
 2. děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Třebotově a Chotči, které dosáhnou nejpozději 31. 08. 2024 tří let věku
 3. děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Třebotově a Chotči, které dosáhnou nejpozději 31. 8. 2024 dvou let věku

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě bodového ohodnocení z kritérií k přijetí. V případě rovnosti bodů bude vždy upřednostněno starší dítě. Pokud bude volná kapacita, mohou být přijaty děti bez trvalého bydliště v Třebotově a Chotči od nejstaršího přihlášeného.

Kritéria k přijetí do MŠ Třebotov

Kritéria k přijetí do MŠ Třebotov

Kritérium

Bodové hodnocení

Trvalý pobyt

v obci Třebotov                 

5 bodů

v obci Choteč                             

5 bodů

mimo tyto obce                             

0 bodů

Věk dítěte dovršení věku

k 31. 8. 2024

6 let věku (dítě s OŠD)           

5 bodů

5 let věku                

5 bodů

4 roky věku                          

4 body

3 roky věku               

3 body

2 roky věku

1 bod

Sourozenec se vzdělává ke dni zápisu v Základní škole a Mateřské škole Třebotov

 

1 bod

 

Doplňkové kritérium:

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodných zvláštního zřetele (např. osiřelé dítě, dítě samoživitele/ky, dítě pedagoga, který pracuje v  ZŠ, nebo MŠ atd.)

Vznik trvalého pobytu musí být nejpozději ke 06. 05. 2024 tj. poslední den, kdy může proběhnout zápis do MŠ podle školského zákona.

Mgr. Jana Hančová, ředitelka školy

 

KONTAKT

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190

252 26 Třebotov

Email: info@zstrebotov.cz

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat