Informace k provozu u nás ve škole od 12.4.2021 (1. fáze rozvolňování)

Od 12.4. do 16. 4. (lichý týden)

Prezenčně se vzdělává 1., 2. a 5. ročník

Příchod do školy: 1. a 5. ročník v 7:45 hod., 2. ročník v 8.00 hod.

Ostatní třídy se vzdělávají distančně podle dosavadního rozvrhu

Od 19.4. do 23.4. (sudý týden)

Prezenčně se vzdělává 3. a 4. ročník

Příchod do školy: 3. a 4. ročník v 7:45 hod.

Ostatní třídy se vzdělávají distančně podle dosavadního rozvrhu.

 

TESTOVÁNÍ:

 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Žák nemůže být nucen k účasti na testování ani jakkoliv sankcionován.
 • Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v kmenové třídě pod dohledem třídní učitelky a asistentky pedagoga
 • Testování bude probíhat samoodběremviz. instruktážní video
 • Testování se neprovádí u dětí, které z důvodů onemocnění COVID 19 absolvovaly karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.
 • Evidence testování bude prováděna prostřednictvím Edupage, čímž bude zabezpečena ochrana osobních údajů.
 • Stručný grafický přehled návazných postupů antigenního testování naleznete zde.

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU:

 • V budově školy jsou povinni nosit všichni zaměstnanci školy respirátor a žáci alespoň chirurgickou roušku.
 • Škola pravidelně zabezpečuje provozní hygienu a časté větrání tříd. Všichni zaměstnanci školy neustále dohlížejí na dodržování osobní hygieny všemi žáky.
 • Dítě s patrnými příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěno do budovy školy a bude informován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl a následně kontaktoval pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítě s chronickým onemocněním včetně alergického (kašel, rýma) se prokáže lékařským potvrzením.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, ale škola nemá povinnost tomuto žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání. 
 • Rodiče mají nárok na ošetřovné ve dnech distanční výuky. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. https://www,mpsv.cz/osetrovne

 

Školní družina bude v provozu do 17.00 hod. a bude zachována homogenita tříd. 

Školní jídelna

 • Žáci na distanční výuce a cizí strávníci si vyzvedávají jídlo do jídlonosičů, a to v čase od 11.00 do 11.40, nebo od 12.45 do 13.15. Prosíme Vás o dochvilnost a respektování navržených časů.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě.

 

 

Kompletní dokument vydaný MŠMT.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat