Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

proběhne ve dnech 26. a 27. dubna 2021 od 12:30 hod. do 18:00 hod.

Připravujeme pro rodiče našich budoucích prvňáčků informativní schůzku k zápisu. Rádi bychom ji zorganizovali prezenční formou, proto chceme termín schůzky co nejvíce oddálit. Pokud by se epidemiologická situace do poloviny března nezlepšila a vládní omezení by nadále přetrvávala, připravíme pro zájemce schůzku online. Přesné datum a způsob plánované schůzky upřesníme dle aktuálních vládních nařízení.

Zápis dle epidemiologické situace proběhne prezenčně nebo distančně.

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dodají k zápisu tyto doklady:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Žádost najdete zde.
  • Kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)
  • Doklad o trvalém bydlišti (kopie OP)

V případě prezenční formy zápisu dodají zákonní zástupci výše zmíněné doklady osobně. Prezenční zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 26. a 27. dubna 2021 od 12:30 hod. do 18:00 hod. 

V případě distanční formy zápisu mohou zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání a další výše zmíněné doklady doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 3jx3r6f)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobně v týdnu od 26. do 30. dubna od 8.00hod. – 17.00 hod. - Tabulka pro rezervaci času osobního podání

Zákonní zástupci vyplní online elektronickou přihlášku.


ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky budete potřebovat:

  • Žádost o odklad školní docházky
  • Potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení
  • Doporučení odborného lékaře k odkladu (stačí i pediatr)

Žádost o odklad najdete zde.


Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/o odkladu školní docházky obdržíte do 30 dnů od podání žádosti. V případě vládních omezení může škola využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.


Přidělení registračního čísla

Pro komunikaci se školou používejte výhradně REGISTRAČNÍ ČÍSLO dítěte, které Vám bude přiděleno při prezenční formě zápisu osobně a při distanční formě zápisu Vám bude zasláno poštou nebo datovou schránkou.  


Kritéria přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Třebotov

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

§ 36

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijetí a stanovení pořadí: 

Do ZŠ se přijímají děti, které splňují § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do naplnění kapacity třídy. Pořadí přijatých uchazečů se řídí počtem bodů dle níže uvedené tabulky. V případě shodného počtu se rozhodne losováním.

  počet bodů
1. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje
MŠ Třebotov, jehož sourozenec již MŠ a ZŠ Třebotov navštěvuje      
45
2. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči, který navštěvuje MŠ Třebotov 35
3. uchazeč s místem trvalého pobytu v Třebotově a Chotči 30

4. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov a Choteč, který navštěvuje MŠ Třebotov

20
5. uchazeč s místem trvalého pobytu mimo Třebotov i Choteč           5

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat