Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole

Povinnosti žáků při distanční výuce:

 • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem
 • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci synchronního vyučování. Pokud má žák při synchronní výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného.
 • Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.
 • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu.

Práva žáků při distanční výuce:

 • Žák má právo dostat od vyučujícího srozumitelnou zpětnou vazbu.
 • Žák má právo požádat učitele o konzultaci v případě nepochopení zadání, popřípadě učiva. Učitelé jsou žákům k dispozici od 8.00 hod. do 14.00 hod. Kromě toho má každý učitel vypsané konzultační hodiny, kdy je také žákům, popřípadě rodičům k dispozici.
 • Žák má možnost zapůjčit si ze školy IT techniku – školní tablety. Škola má však omezené množství tabletů (40).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na poskytování podpůrných opatření.

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce:

 • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem.

Práva zákonných zástupců:

 • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Edupage, popřípadě E-mailem nebo telefonicky. Jednou týdně (v pondělí ráno) dostávají od TU svého dítěte souhrnný týdenní učební plán.  Zákonní zástupci žáků 1. stupně dostávají prostřednictvím E-mailu podrobný popis práce denně nebo jednou až dvakrát týdně.

Hodnocení výsledků vzdělávání:

 • Hodnocení žáků při distančním vzdělávání je přizpůsobeno podmínkám, které žák ke své práci má.
 • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu, kterou je motivován k dosahování lepších výsledků, a to za použití formativního i sumativního hodnocení ve formě slovního hodnocení či známkování.
 • Jako součást hodnocení je i možnost využívat sebehodnocení žáků a práci s chybou.

online výuka I.stupeň - schéma

online výuka II.stupeň - schéma - oba v příloze

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat