Základní škola a Mateřská škola Třebotov

  • s1.JPG
  • s2.JPG
  • s3.JPG
  • s4.JPG
  • s5.JPG
  • s6.JPG

Školská rada

Školská rada funguje na naší škole od roku 1995, původně pod názvem Rada školy.

Školská rada pracuje v následujícím složení:
Jméno mailová adresa telefon složka ŠR zvolen/a do ŠR dne:
Ing. Jitka Šůrová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 725 021 481 zřizovatel 06.11.2014
Barbora Liscová     zřizovatel  
Ing. Lucie Crlíková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   zřizovatel  
Mgr. Václava Makovcová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 414 266 základní škola 27.08.2018
Mgr. Jana Barnová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 728 114 451 základní škola 27.08.2018
Mgr. Lenka Lipanská lenka.lipanskaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 774 712 720 základní škola 27.08.2018
Mgr. Michaela Nedělková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 776 272 681 rodiče  12.11.2015
Ing. Jana Boštíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 605 700 817 rodiče  07.12.2017
Andrea Hauzerová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 724 975 400 rodiče  07.12.2017
 
 
Doplňovací volby do školské rady z řad učitelů proběhly v rámci  pedagogické rady v úterý 27. 08. 2018.
Mgr. Lenka Lipanská, Mgr. Václava Makovcová a Mgr. Jana Barnová byly jednohlasně zvoleny za pedagogy základní školy.
 
 
zástupce rodičů žáků ze ZŠ: Ing. Jana Boštíková
zástupce rodičů žáků ze ZŠ: Andrea Hauzerová


____________________________________________________________________________________________________

Výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady konaných ve dnech 10.11. a 12.11. 2015:
zástupce rodičů dětí z MŠ: Jana Kolbaská Vlčková
zástupce rodičů žáků ze ZŠ: Mgr. Michaela Nedělková


Doplňovací volby do školské rady z řad učitelů proběhly v rámci mimořádné pedagogické rady ve čtvrtek 24. 09. 2015.
Byly jednohlasně zvoleny Mgr. Jana Barnová, Mgr. Václava Makovcová za pedagogy základní školy a Mgr. Jana Slavotínková
za pedagogy mateřské školy.


Jednací řád ŠR

Volební řád ŠR

Zápis ŠR ze dne 19.09.2017

Zápis ŠR ze dne 6.10.2016

Zápis ŠR ze dne 4.4.2016

Zápis ŠR ze dne 6.10.2015

Zápis ŠR ze dne 12.5.2015

Zápis ŠR ze dne 22.1.2015

Zápis ŠR ze dne 4.12.2014

Zápis ŠR ze dne 23.9.2014

Zápis ŠR ze dne 27.5.2014

Zápis ŠR ze dne 12.9.2013

Zápis ŠR ze dne 18.4.2013

 


Zákon definuje školskou radu takto:
Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

 

 


Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE