Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2019/2020

do 24. 10. 2019  zveřejnění témat
do 15. 11. 2019  žák si vybere téma a zapíše se
do 22. 11. 2019  stanovení oponenta
do 22. 05. 2020  finální odevzdání práce


Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka
Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky

10

Obsahová stránka – splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

3

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

2

Počet bodů

50

 

Kritéria hodnocení závěrečné práce - obhajoba

Kritérium

Počet bodů

Žák rozumí své práci, je v obraze, orientuje se v tématu, odpovídá na položené otázky, umí argumentovat

10

Demonstrace, srozumitelný a plynulý projev

10

Žák zhodnotí svoji práci, sdělí, co ho zaujalo a co by chtěl zdůraznit

5

Počet bodů

25

 

Počet bodů celkem

75Celkové hodnoceni

     
68 - 75 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
56 - 67 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
38 - 55 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 37 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. třídy pro školní rok 2019/2020

Hančová Tvorba informační tabule našeho okolí
Humanitární pomoc
Pavlová Jakými způsoby dnes spolu  komunikujeme, průzkum, popis
Čokoládová tretra- spoluorganizace soutěže
Lipanská Biotop Radotín- princip biotopu
Udržitelná škola a školní zahrada
Čechová Petr Sís- téma svobody v jeho dílech
Rozdíl mezi kýčem a uměním, kýčovité ilustrace v knihách pro děti a mládež
Erlebachová Jak se žije v Třebotově- dotazníkový průzkum
Internetové zdroje pro výuku matematiky
Havlíková Víděň
Spolkové země v SRN
Hradilková Oblast 51
Irsko- rozdělení ostrova
Kubátová Logo- desing (od historie po součastnost)- návrh potisku trika
Marionety, české loutkové divadlo, realizace
Macková Boston-nejevropštější město v USA, stručný průvodce městem v Aj
Zahraniční náštěva v ČR- hlavní zajímavosti o ČR (Aj)
Majorová Vývoj korunovačních klenot v ČR a ve světě
Výročí 17.listopadu- vzpomínky pamětníků vaší obce
Makovcová 60 krásných let Semaforu
Naše paní Božena Němcová
Prajsová Hudba ve filmu
Komunikace v reklamě
Müller Rodinná pamět - orální historie v praxi
Florbalový trénink od A do Z
Roll 20 let- Noc s Andersenem
Mažoretkový sport,  Aerobic- sport a tanec
Říha Základní projekční metody, kuželosečky, technické křivky
Pythagoras, Archimédes, Eukleides, Tháles,….
Suchá Folklórní slavnosti
Já a můj hudební nástroj
Wagnerová Panu Stejblovi je 100let
Nebyl jenom Karlštejn aneb hrady Karla IV. V Čechách
Zavázalová Poruchy příjmu potravy
Vlastenectví v 21. století
Radvanská Moderní směry v hudbě (20./21. století)
Odkaz Karla Kryla

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Staré stránky

Hledat