Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/ 2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2019
 2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2019
 2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: pondělí 13. května 2019
 2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a vycházející žáci,

Pro letošní přijímací řízení platí stejná pravidla jako v loňském roce – jednotné zadání přijímacích testů u všech maturitních oborů, nový tiskopis přihlášky i způsob vyplňování.

 • pro obory v denní formě vzdělávání má přihláška růžový podtisk
 • žáci naší školy dostanou dva formuláře spolu s výpisem pololetního vysvědčení a zápisovým lístkem
 • do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně) a známky z jednotlivých předmětů z 8. a 9. třídy
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.
 • po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitelky školy – odevzdávat prosím výchovnému poradci Ing. Janě Majorové ke kontrole do 15. 2.2019
 • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2019

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

 

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání – formát pdf)

 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ a konzervatoře v roce 2019 najdete také zde.

V případě nejasností se obraťte na výchovného poradce Ing. Janu Majorovou v konzultačních hodinách: úterý 13.30 – 14.15 hod, případně kdykoliv po předchozí domluvě na tel. 606 400 993.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Staré stránky

Hledat